ANBI informatie

Educatis is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status levert voor begunsters van de stichting fiscaal voordeel op.
 
Het RSIN/fiscaal nummer ANBI is 814469425.
Het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel van Educatis is 30204999. Educatis is een vereniging voor Primair Onderwijs op reformatorische grondslag en is opgericht op 01-08-2005.

Klik hier voor het officiele publicatie document.

Giften
Wij zijn heel dankbaar voor de giften die we van ouders en betrokkenen krijgen. We besteden giften aan de doelstellingen die omschreven zijn in de statuten en jaarplannen van Educatis. Giften overmaken kan naar rekeningnummer NL87RABO 0132953382 t.n.v. Educatis.
 
Het bezoekadres van het kantoor van Educatis
Waterdaal 3
3817 GV Amersfoort
Tel. 033 - 3033123
e-mailadres: info@educatis-rpo.nl
 
Het beloningsbeleid voor directie en personeel van Educatis is conform de richtlijnen in de CAO. Zie CAO PO 2018-2019.
 
Raad van Bestuur
Arjan van Hell Msc 
Het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur van Educatis is conform de richtlijnen in de CAO bestuurders funderend onderwijs. Daarmee wordt voldaan aan de wet normering topinkomens. 

raad van toezicht
Jacco Weeda, voorzitter
Margriet Baan-Meerman
Thea van den Berg
Cegien van der Net
Peter Willemsen

Het beloningsbeleid voor de Raad van Toezicht van Educatis bestaat uit honorarium dat zij ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Het honorarium valt binnen de kaders zoals die zijn opgesteld door de VTOI-VNTK. De bedragen die de leden van de reaad van toezicht ontvangen staan vermeld in het financieel jaarverslag. 

De vereniging Educatis stelt zich ten doel het verstrekken van onderwijs overeenkomstig de in artikel 4 genoemde grondslag en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Zij stelt zich tevens ten doel het bevorderen en bewerkstelligen van een gezamenlijk beleid met betrekking tot de scholen die van haar uitgaan. De vereniging stelt zich voorts ten doel om ten behoeve van de scholen werkzaamheden te verrichten ter verzekering van de goede gang van het onderwijs. De vereniging beoogt niet het maken van winst.


 
 
 

 
Cookie instellingen