Welkom op de website van Educatis
Educatis is een vereniging voor primair onderwijs op reformatorische grondslag.
De vereniging heeft tien scholen. Deze zijn gevestigd in de regio Midden Nederland.

GMR

Jaarverslag 2018

Klik hier voor het document 2018-Jaarverslag GMR Educatis.pdf

Notulen van de GMR vergadering van Educatis gehouden op 23 mei 2019

Aanwezig: Dick Buitelaar, Eduard van Beijnum, Betty Hoogendoorn, Annemarie van Wensveen, Hans Veltman (namens Remco Zetzema), Evert Jan Bosch, Dirk Samson, Gijs Schimmel, Judith de Waal, Jan Schouten, Corry Verburg

Namens bestuur en Raad van Toezicht: Adri Verweij, Margriet Baan en Jacco Weeda.

Opening Dick Buitelaar leest een gedeelte uit 1 TimotheŘs 4 en een stukje uit "Gids en pelgrim". Hij gaat voor in gebed. Alles wat niet direct strijdig is met Gods woord mogen we gebruiken als het met dankzegging genoten kan worden.

Er is een speciaal welkom voor de leden van de Raad van Toezicht; Margriet Baan en Jacco Weeda.

Hans Veldman is aanwezig om het agendapunt ingebracht door de MR van Hoevelaken namens Remco Zetzema toe te lichten.

We doen een kort voorstelrondje.

Notulen: de geplande vergadering van 14 maart jl. is geannuleerd. De notulen van de vergadering gehouden op 17 januari 2019 worden vastgesteld.

Vraag over het reglement. De MR van Hoevelaken heeft vragen over een aantal artikelen uit het concept regelement.

De GMR heeft instemmingsbevoegdheid als er een fusie plaatsvindt. Bij een plaatselijke fusie heeft de lokale MR wel een rol.

Het concept wordt door de plaatselijke MR vastgesteld. Dit komt wel terug bij Adri. Jan Schreuders van de RMU kan geraadpleegd worden om te checken of het document voldoet aan de wettelijk kaders.

De artikelen over competentie worden verhelderd.

De bestuurder is aansprakelijk en verantwoordelijk.

Bezetting van de GMR volgend cursusjaar: Evert Jan Bos gaat ons verlaten. We verwachten weer een ouder vanuit Houten. Waarschijnlijk gaan ze in de plaatselijke MR naar een verdeling van 2 leerkrachten /2 ouders. Betty Hoogendoorn blijft mogelijk lid omdat er in Amstelveen geen andere persoon is om deze taak op zich te nemen.

Gesprek met Raad van Toezicht:

Doelgericht leren is een terugkerend thema: is er resultaat meetbaar? In Cito score zijn resultaten meetbaar. De items "betrokkenheid/welbevinden" worden zichtbaat gemaakt in het pedagogische leerlingvolgsysteem "Zien".

We spreken over de basisvakken, Engels, groep doorbrekend werken, verschillende organisatievormen en het aansluiten op ontwikkeling van kinderen.

Aan welk doel werken we? Waarom doen we dit? Willen leraren dit? Willen ouders dit? Is dit goed voor kinderen? Wat is de rol van de GMR hierin?

Adrie geeft aan de 3 doelen uit het Strategisch beleidsplan: sociaal, persoonlijk en kwaliteitsontwikkeling in dit item uitgewerkt worden. Scholen hebben een eigen jaarplan, daarin staan de initiatieven om tot stappen te komen. Het gaat om kleine stappen. Onder scholen zijn veel verschillen.

De GMR laat zich in een volgende vergadering graag informeren over welke resultaten van "doelgericht leren "op de scholen al zichtbaar zijn.

Info van de raad van bestuur:

Route 8: dit jaar waren niet alle scholen boven het landelijk gemiddelde maar wel volgens verachting. De toets uitslagen zijn na presentatie van de foute berekeningen aangepast.

In Zeist Dhr. Boeser, gaat in onderling overleg afscheid nemen van de school. Er zijn gesprekken gevoerd met mensen die een interim taak op zich kunnen nemen.

Werkdrukverminderingsgelden zijn toegevoegd aan de budgetten van de scholen. (155 euro per lln) . Er is opnieuw geld toegezegd voor 1 augustus 2019 maar het is nog niet duidelijk welk bedrag.

Bestuursverslag:

Gewichtenregeling, pas boven 9 % komt er extra bekostiging. Per 1 aug komt hiervoor een andere regeling.

Route 8; Klopt het resultaat van Nieuwer ter Aa wel? Ja, de kleine populatie heeft groot effect.

Eduard stelt een vraag over begroting; conclusie: meer uitgeven aan ondewijzend personeel. Er is veel geld voor personeel waar geen mensen voor zijn benoemd.

Personeelsvoorziening: bij voorkeur liever meer dan minder te benoemen.

Beleid op betaalde Lio-stagiaires: Dit staat in het oorspronkelijke beleid. Door grote vraag naar stageplaatsen is dit gewijzigd.

Er mag meer geschoold worden. Is er actief beleid op professionaliseren?

Educatis Jaarrekening en begroting

Deze is onleesbaar in deze vorm. Komt op de volgende vergadering opnieuw. Actiepunt voor Adri.

Rondvraag:

Werkverdelingsplan is dat er op de plaatselijke scholen? We hebben nu al wel verdeling van taken, lesgeven en andere taken. Dit is echt een MR-onderwerp. Het "Taakbeleid" zoals er nu is, met meer inspraak van het team hoe het werk verdeeld wordt.

Jacco Weeda bedankt de GMR namens leden van de Raad van Toezicht dat zij aanwezig mochten zijn. Het was Informerend.

De MR van Hoevelaken gaat mogelijk het initiatief nemen voor een basiscursus voor de MR. De uitnodiging wordt gedeeld en andere MR' s zijn daar welkom om aan te schuiven.

Er komt een datumprikker aan voor de planning van volgende cursus.

Betty Hoogendoorn besluit de vergadering met dankgebed.