Bestuur en toezicht

Het bevoegd gezag is ondergebracht in twee verschillende organen: De raad van bestuur (bestuurder) en de raad van toezicht. De raad van bestuur wordt ondersteund door het bestuurskantoor.

De Algemene Ledenvergadering en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad adviseren het bevoegd gezag.
 

Raad van bestuur

De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het totale beleid en geeft daar samen met het managementteam vorm en inhoud aan. De raad van bestuur houdt nauw contact met externe partners en is verantwoordelijk voor de financiële positie van Educatis en de huisvesting. Per 1 mei 2021 is Arjan van Hell bestuurder van Educatis. Adri Verweij heeft eind 2021 afscheid genomen van de organisatie.
 

Het bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is gevestigd in de Johannes Calvijnschool, Waterdaal 3 in Amersfoort. Op het bestuurskantoor zijn werkzaam:
 • Arjan van Hell MSc, voorzitter raad van bestuur (06-17368480)
 • Mariska van Veldhuizen, directiesecretaresse (033-3033123)
 • Jannette Brons-Versluis, medewerker personeels- en salarisadministratie (033-3033122)
 • Marieke van Twillert - van de Kamp, beleidsmedewerker 
 Klik op het organogram om te zien welke raad of vergadering welke personen adviseert.
 

Raad van toezicht

Zoals wettelijk is vastgelegd houden de leden van de raad van toezicht toezicht op het werk van het schoolbestuur. Zij hebben een controlerende taak.

De raad van toezicht bestaat uit:
 • Jacco Weeda, Voorzitter, j.weeda@educatis-rpo.nl
 • Margriet Baan, 2e voorzitter, m.baan@educatis-rpo.nl
 • Thea van den Berg, t.vandenberg@educatis-rpo.nl
 • Cegien van der Net, c.vandernet@educatis-rpo.nl
 • Peter Willemsen, p.willemsen@educatis-rpo.nl
 
 De raad van toezicht heeft een aantal wettelijke taken:
 • goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan
 • controleren op het naleven van de wet door het bestuur en de Code Goed Bestuur
 • controleren of onderwijsgeld op juiste manier wordt aangevraagd en besteed
 • een accountant aanstellen
 • verslag doen over het eigen raadswerk in een jaarverslag
Intern toezichthouders dienen nadrukkelijk oog te hebben voor het maatschappelijk belang dat soms het instellingsbelang overstijgt. Dit betekent niet dat raad van toezicht het schoolbestuur kan 'overrulen' of bij iedere beslissing kan terugfluiten. De taak van de raad van toezicht blijft namelijk toezichthouden.

De raad van toezicht (RvT) vergadert circa vijf keer per jaar. Het RvT hanteert in haar leidinggeven de Code Goed Bestuur.