Vanuit het SBO meer terug naar de reguliere basisschool

Op een warme zomeravond in juli 2019 ontstaat op het schoolplein van De Lelie een gesprek tussen de ouders van Jenthe en de directeur van De Lelie. Ze vatten het plan op om Jenthe terug te plaatsen van de Beversluisschool te Gouda naar De Lelie in Driebruggen en vragen aan de intern begeleiders van beide scholen om hierin mee te denken.

Er volgt een oriënterend gesprek op de Beversluisschool met de ouders van Jenthe, de ib'er en orthopedagoge van de Beversluis, de leerkracht van Jenthe, de directie en de ib'er van De Lelie. De wens van de ouders is duidelijk: ze zien graag dat hun dochter wordt teruggeplaatst op de school waar zij tot halverwege de tweede keer groep 3 heeft gezeten.

De ouders merken dat met name de taxiritten van en naar huis een negatieve invloed hebben op het welzijn van Jenthe. De zorg die de Beversluisschool aan Jenthe kan bieden, past bij haar. Voor De Lelie is er, naast welwillendheid en een groot aanpassingsvermogen van alle betrokkenen, minimaal een extra ondersteuningsarrangement in geld en middelen nodig om te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van Jenthe. Zelfs als dit er allemaal zou zijn, zou een terugplaatsing nog flink tegen kunnen vallen, is de waarschuwing richting de ouders. Maar passend onderwijs, dat is wat De Lelie wil bieden.

Deze uitdaging gaat de school dan ook niet uit de weg.

Een vervolggesprek met het samenwerkingsverband Berséba wordt geregeld. Een EOA is voor een meisje als Jenthe niet gebruikelijk, aangezien Jenthe dyslexie heeft en geen andere diagnoses. De Lelie zet, in samenspraak met de Beversluis, alle benodigde gegevens op een rijtje en de aanvraag EOA EXTRA (terugplaatsing) wordt ingediend. Deze wordt beoordeeld en gehonoreerd. De gemeente is bereid om mee te denken over de begeleiding op sociaal-emotioneel gebied. Omdat de financiële middelen nog niet direct beschikbaar zijn bij de gemeente, wordt Berséba bereid gevonden één uur voor te financieren.

Er wordt een plekje vrijgemaakt in groep 6. De scholen wisselen spulletjes uit en het begeleidingsrooster wordt met behulp van de intern begeleider en de betrokken ambulant begeleider in elkaar gezet. Jenthe kan na de kerstvakantie starten op De Lelie!
Tja... leuk gezegd, maar nu de praktijk. Als Jenthe eenmaal de felbegeerde stap heeft gemaakt, valt het haar erg tegen dat haar klasgenoten veel verder zijn in de lesboeken dan zij. De ingeschatte beginsituatie is ook niet zo passend als dat deze op papier leek. Daarnaast blijkt ze de snelheid van de methode uit een lager leerjaar niet bij te kunnen benen. Er volgen weken waarin we met vallen en opstaan elkaar steeds beter leren kennen. We leren in te schatten wat nodig is om Jenthe zichzelf te laten zijn. Er worden verschillende gesprekken gevoerd met de gemeente. Het sociaal team keurt de ingediende documenten goed, maar het resultaat van deze inspanningen is dat de gemeente geen budget meer heeft om de begeleiding op school te financieren. En dan fietst corona er ook nog tussendoor, waardoor de scholen enige tijd sluiten. Dit betekent concreet dat Jenthe, nadat de beginsituatie enigszins is ingeschat en de lesstof daarop is ingericht, over moet op online lessen. De lessen via Teams worden geïntroduceerd. Wat geniet Jenthe van deze lessen en wat doet ze haar best om alle lessen volgens de voor haar gemaakte wekelijkse planning te volbrengen. Het wordt wel duidelijk dat het ingeschatte niveau aan de voorzichtige kant was ingezet en dat Jenthe een tandje moeilijker aankan. Wat een opsteker!

Als de scholen weer opengaan, blijkt dat deze ingezette koers kan worden voortgezet. In juni vindt er een evaluatie plaats met Berséba en de conclusie is dat de terugplaatsing is geslaagd, maar dat dit mede te danken is aan de extra begeleiding. Het is wenselijk om deze begeleiding tot en met groep 8 te continueren. Het OPP wordt aangevuld en het hele dossier wordt ingediend via Kindkans bij het Loket. Uiteindelijk ontvangen we een EOA voor twee jaar, zodat de begeleiding daarmee gewaarborgd is.

Betrokkenen aan het woord:
Leerkracht Mark van Middelkoop: De begeleiding van Jenthe hebben we zoveel mogelijk in structuren proberen te gieten. Dit zorgt voor overzicht bij zowel de RT, als bij de leerkracht. Ook voor Jenthe is dit belangrijk. 's Morgens krijgt Jenthe begeleiding bij de taken die ze die dag moet doen. Aan het eind van de ochtend of in de middag is er vaak nog een moment om dit te bespreken met haar. Als ze tijdens de dag vragen heeft, zet ze haar vragenkaart op. Ze weet dat het soms even kan duren voordat ze geholpen wordt. Ondertussen gaat ze dan verder met een andere taak. We proberen Jenthe bij zoveel mogelijk vakken mee te laten doen met de klas. Dit bevordert haar welbevinden erg.

RT-ers Wijnie Boogert en Sjoukje Brandsma: Jenthe zit positief in haar vel. Over het werk dat ze in de klas doet, houden we lastig de regie. We hebben veel contact met onze collega Mark van Middelkoop. We blijven zoeken naar wat haalbaar is en wat we van Jenthe kunnen verwachten. Het blijft anticiperen en steeds opnieuw zoeken naar de balans. Er is veel sturing van de leerkracht en OA nodig. Wij voelen ons wel eens in een spagaat: aan de ene kant halen we haar super vaak uit de klas, aan de andere kant hebben we vaak te weinig tijd om haar goed te begeleiden.

Leerling Jenthe: Ik heb het naar mijn zin op De Lelie. Hier heb ik meer vriendinnen, maar ik mis best wel erg mijn ene vriendin die nog op de Beversluisschool zit. Op De Lelie is spelling makkelijker en rekenen juist weer moeilijker. Op De Lelie doen we meer leuke dingen met tekenen en knutselen. Ik mis sommige lieve juffrouws, maar op De Lelie zijn de leerkrachten ook leuk.

Ouders van Jenthe: De terugplaatsing vinden wij heel positief verlopen. We zijn heel blij met de medewerking van De Lelie hierin. We hebben goede contacten met meester Van Middelkoop. Korte lijntjes, dat werkt goed. Het allerfijnst vinden wij dat we ons kind weer terug hebben gekregen. Ze zit weer goed in haar vel.